Home Archiwum OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 212257-2011 z dnia 2011-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krynica-Zdrój
I.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wyjazdu studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie:
zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu, pokrycia kosztów biletów wstępu do
odwiedzanych instytucji,...
Termin składania ofert: 2011-08-16


Krynica-Zdrój: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDU
STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA
MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO W RAMACH
KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY- WIZYTA
STUDYJNA NR 2
Numer ogłoszenia: 235383 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 212257 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380
Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDU
STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU
UZDROWISKOWEGO W RAMACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY- WIZYTA
STUDYJNA NR 2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wyjazdu
studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia
transportu, pokrycia kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, ubezpieczenia uczestników,
zapewnienia pilota-tłumacza. II. Założenia programowo-organizacyjne wyjazdu szkoleniowego: 1.
Uczestnicy, zakres tematyczny wyjazdów: 1.1. Osoby odpowiedzialne za marketing i promocję w
jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, przedstawiciele lokalnych
organizacji turystycznych, osoby odpowiedzialne za kontraktowanie usług medycznych i pozyskiwanie
nowych rynków dla usług uzdrowiskowych. 1.2. Cel: zapoznanie się z metodami kreowania nowych,
kompleksowych produktów i usług turystyczno-uzdrowiskowych oraz metod ich skutecznej promocji,
ukazanie korzyści płynących ze współpracy w sieciach (na różnych poziomach współpracy), a także
zapoznanie się z metodami kontraktowania usług sanatoryjnych w innych krajach, niż wynika to z lokalizacji
uzdrowiska oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów z europejskimi kasami chorych w celu zawarcia
nowych kontraktów. 2. Liczba uczestników: 2.1. W wyjeździe studyjnym będzie uczestniczyło 30 osób.
Imienną listę uczestników wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej 1 tydzień
przed terminem wyjazdu. 3. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. 4. Termin wyjazdu: 4.1. Wizyta odbędzie się w
terminie od 25 wrzesień 2011 r. do 01 październik 2011 r. 5. Plan wyjazdu: 5.1. Wyjazd będzie realizowany
zgodnie z następującym planem: - 1 dzień (Niedziela) Wyjazd z Krynicy-Zdroju w godzinach rannych,
przejazd do Velké Losiny (CZ). Zwiedzanie uzdrowiska i spotkanie. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg. - 2 dzień (Poniedziałek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Jeseník (CZ),
spotkanie, zwiedzanie. Przejazd do Burg (Spreewald) (D), spotkanie, zwiedzanie. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg. - 3 dzień (Wtorek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Bad
Schmiedeberg (D) spotkanie, zwiedzanie. Przejazd Bad Sooden-Allendorf (D), spotkanie, zwiedzanie.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 4 dzień (Środa) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie.
Bad Sooden-Allendorf (D) - spotkanie, zwiedzanie. Przejazd do Bad Kreuznach (D) - spotkanie,
zwiedzanie. Przejazd do Bad Sobernheim (D). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w Bad Kreuznach
lub Bad Sobernheim. - 5 dzień (Czwartek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do
Bad Wörishofen (D) Bawaria, zwiedzanie i spotkanie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 6 dzień
(Piątek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Bad Gögging (D), spotkanie,
informacje. Przejazd do Bad Abbach (D). Przejazd do Sibyllenbad (D) - spotkanie i zwiedzanie. Przejazd do
Mariańskie Łaźnie, zwiedzanie, przejazd do Lazne Belohrad (CZ), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
- 7 dzień (Sobota) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Luhačovíce (CZ) -
zwiedzanie, spotkanie w uzdrowisku. Powrót do Krynicy-Zdroju. 6. Posiłki dla uczestników: - w dniach od
pierwszego do szóstego - obiadokolacja, - w dniach od drugiego do siódmego - śniadanie, suchy prowiant
7. Zakwaterowanie uczestników: 7.1. Zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach ***(trzygwiazdkowych), w
pokojach jednoosobowych oraz dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, liczba pokoi
jednoosobowych nie może być mniejsza niż pięć. 7.2. W obiekcie powinna być salka udostępniana na
spotkania grupy. 7.3. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki
pobytu. 8. Środek transportu: 8.1. Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdu będą
odbywać się komfortowym autokarem. Wyposażanie autokaru: klimatyzacja, toaleta/WC, rozkładane
miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. 8.2. W przypadku awarii technicznej
pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek
transportu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizacje przyjętego planu. 9. Tłumaczenia:
W trakcie wyjazdu grupie będzie towarzyszył pilot/tłumacz, którego zabezpiecza Wykonawca. Pilot/tłumacz
odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka
niemieckiego/angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie
odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości
języka niemieckiego i angielskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - realizację programu w
zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu, - zapewnienie posiłków dla uczestników, -
zapewnienie zakwaterowania dla uczestników, - pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych
instytucji, - zapewnienie autokaru, - zapewnienie pilota/tłumacza, - ubezpieczenie KL i NW uczestników.
Zamawiający będzie odpowiedzialny za: - przedłożenie programu poszczególnych wyjazdów, - rekrutację
uczestników, - zapewnienie osoby sprawującej nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu
merytorycznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.95.10.00-5, 79.34.22.00-5, 63.51.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Biuro Turystyczne VECTOR Krzysztof Trela, ul.Kity 24, 33-370 Muszyna, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 78000,00
Oferta z najniższą ceną: 7800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85500,00
Waluta: PLN.

 

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl